การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม - การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (เนื่องจากเหตุฉุกเฉินของผู้เอาประกัน)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยมีสาเหตุจากเหตุการณ์เหล่านี้

1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สมควรเดินทางตามกำหนดการ

2. สมาชิกครอบครัวของผู้เอาประกันภัย (คู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรสตามกฎหมาย) เสียชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหนัก

3. ผู้เอาประกันภัยได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายใดๆ จากศาล

4. ที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ 

ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทาง


    โดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายใน 21 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทางนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ในส่วนที่ไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น ค่าที่พัก ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า เป็นต้น


เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

2.ใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พัก อาหาร ซึ่งระบุจํานวนเงินที่เก็บ

3.ใบรับรองแพทย์ (กรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของสมาชิกของครอบครัว)

4.สําเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัย)

5.เอกสารตอบรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พัก ที่ระบุว่า ไม่สามารถคืนเงินได้ 

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน เงื่อนไขความคุ้มครอง หรือแก้ไขกรมธรรม์

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-119-3000 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand

 

Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.