การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม - การพลาดการต่อเที่ยวบิน

    การพลาดการต่อเที่ยวบิน คือ การที่ผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบินในต่างประเทศ และไม่มีเที่ยวบินอื่นๆ ที่จะสามารถเดินทางทดแทนได้ในระยะเวลา 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่ เวลาที่เครื่องบินเที่ยวที่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนต่อเที่ยวบิน


    บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับการพลาดการต่อเที่ยวบิน ทุกๆ 6 ชั่วโมง ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่รวมสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

2. หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด ที่ยืนยันจากสายการบิน บริษัทผู้ขนส่ง ท่าอากาศยาน หรือผู้มีอํานาจรับผิดชอบ ต่อการเดินทางเที่ยวน้ัน ระบุถึงสาเหตุของการพลาดการต่อเที่ยวบิน

3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

4. สำเนาตั๋วเครื่องบินเดิมและสำเนาตั๋วเครื่องบินใหม่ที่ระบุ วันที่และเวลาเดินทางอย่างชัดเจน

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน เงื่อนไขความคุ้มครอง หรือแก้ไขกรมธรรม์

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-119-3000 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand

 

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาด้านการแพทย์ นัดหมายแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ในขณะอยู่ที่ต่างประเทศ

โปรดติดต่อศูนย์ SOMPO Assist โทร. 02-205-7775 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.