การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม - ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย (เฉพาะ Plan B+, C เท่านั้น)

การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม

1. กรณีไม่เคยรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย (ดูเวลาจาก Boarding Pass)

2. กรณีได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ ต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

4. สำเนาหนังสือเดินทางและ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

6. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร **กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี**

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

โทร. 02-119-3000

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand


Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.